Bangkok Shipowners and Agents Association

Bangkok Shipowners and Agents Association
To consult and advise members on shipping problems and offer assistance.
Home News Local Shipping News งานสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย
งานสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย PDF Print E-mail
Friday, 24 February 2017 11:40

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย งานดังกล่าวจัดขึ้นในศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้องอโนมา 2 และ 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถทราบผลการประเมินได้ที่  http://www.tradelogistics.go.th/th/news-pressrelease/news-pressrelease-2/1083-2017-02-22-09-12-20